مفاهیم متدهای رایت سی دی

DAO - Disc-at-Once - Burns the data in one, so the whole CD is written to without turing the laser off.

داده ها را یکباره و بدون اینکه لیزر رایت سی دی خاموش شود کل سی دی را رایت می کند.

---------------------------
TAO - Track-at-once - Burns the data in Segments (Laser on Laser off) leaving small gaps between Tracks.

داده ها را بصورت سگمنت سگمنت در رسانه(سی دی یا دی وی دی) با گذاشتن گپهائی (gap) کوچکی مابین ترک ها که اینکار لیزر دستگاه را هم خاموش و روشن می کند، رایت می شود.

---------------------------
SAO - Session-At-Once - Multisession discs are not finalised or closed, also Relates to Packet Writing on Rewritable and DVD-RAM discs.

بسته به حجم بسته های داده ای بر روی دی وی دی های قابل رایت مجدد و دیسکهای دی وی دی رم (DVD-RAM) انتهای دیسکهای چندمرحله ای (multisession) بسته نمی شوند و به پایان هم نمی رسند؛ بنابراین در هر بار رایت به مقدار کمتر از ظرفیت دیسک در این نوع رایت، یکباره لیزر روشن و در انتهای رایت لیزر خاموش می شود.

---------------------------

RAW - Data written exactly that way...RAW, there's no formatting its just data that's passed along to an I/O device (CD/DVD Writer) without being interpreted.

 داده ها در این روش از رایت، دقیقاً بصورت خام رایت می شود؛ در این روش هیچ قالبی برای رایت بر روی رسانه وجود ندارد، فقط داده ها در طول وسایل ورودی و خروجی (سی دی رایتر یا دی وی دی رایتر) بدون هیچگونه تفسیری رایت می شوند.

---------------------------

SUB - Subchannel Data - Subchannels are coded in to this stream of data. These subchannels contains a position reference. This subchannel normally controls the time display of a CD player, or is used for various forms of copy protection.

 زیرکانالها در این جریان داده کد می شوند. این زیرکانالها شامل یک وضعیت یا مکان مرجع می باشد. این زیرکانال بطور نرمال زمان یا ساعت سی دی پلیر را کنترل می کند یا برای اشکال گوناگون محافظت در برابر کپی استفاده می شود.

---------------------------

WWW.PETROD.PERSIANBLOG.IR

 

/ 0 نظر / 13 بازدید